ម៉ាកអាហារសកល eHalal

eHalal បាននិងកំពុងរក្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2017 មូលដ្ឋានទិន្នន័យអាហារសកលសម្រាប់ម៉ាកអាហារកំពូល 1000 នៅលើពិភពលោក។ គម្រោង​នេះ​រក្សាទុក​រាល់​មុខម្ហូប​អាហារ​ដែលមាន​បាកូដ និង​លេខ​អ៊ី​នៅលើ​ Hedera Hashgraph, បណ្តាញ eHalal Ethereum និងនៅលើម៉ាស៊ីនមេ SQL Database របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។ eHalal វិភាគបន្ថែមលើឥរិយាបថអាហាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ដើម្បីបម្រើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវ Ummah មូស្លីមសកលរបស់យើង។

ម៉ាកអាហារសកលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ